معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمعاون فني و نظارت بر طرح ها
عکس
ناممحمد علي
نام خانوادگیصلواتي
تلفن مستقیم366651563-4
نمابر
تلفن داخلی400
آدرسساختمان شماره 2
ادارهمعاونت
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتسرپرست مركز مديريت راه ها
عکس
ناممرضيه
نام خانوادگیفراست
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی117
آدرسساختمان شماره 1 - مركز مديريت راه ها
ادارهمدیریت راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمترئيس واحد فناوري اطلاعات
عکس
ناممحمدحسين
نام خانوادگیدهقاني سانيج
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی411
آدرسساختمان شماره 1 - طبقه 4
ادارهفن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتاداره ي پيمان و رسيدگي
عکس
ناماسماعيل
نام خانوادگیسالك
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
آدرس
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمترئيس اداره فني و نظارت
عکس
ناممهرنوش
نام خانوادگیجنتي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
آدرسساختمان شماره 2
ادارهنظارت فنی و بهره برداری از راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس فناوري و اطلاعات
عکس
نامحميد رضا
نام خانوادگیميرزايي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی410
آدرسساختمان شماره 1 - طبقه 4
ادارهفن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس اداره ي فني و نظارت
عکس
نامشيما
نام خانوادگیكاظمي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
آدرسساختمان شماره 2
ادارهفن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس واحد فني
عکس
نامعلي
نام خانوادگیسركاني
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی321
آدرسساختمان شماره 1 - طبقه 3
ادارهنظارت فنی و بهره برداری از راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس اداره پيمان و رسيدگي
عکس
نامحسين
نام خانوادگینجفي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی104
آدرسساختمان شماره  2 - اداره ايمني و ترافيك
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارمند مركز مديريت راه ها
عکس
نامسعيد
نام خانوادگیمهره كش
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی118
آدرسساختمان شماره 1 - زير زمين
ادارهمدیریت راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتکارشناس حمل و نقل مسافر
عکس
نامرسول
نام خانوادگیكريمي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی123
آدرسساختمان شماره  2 - کارت هوشمند
ادارهحمل و نقل مسافر
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس واحد فني
عکس
نامپيمان
نام خانوادگیصفيري
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی322
آدرسساخاتمان شماره 1 - طبقه 3
ادارهنظارت فنی و بهره برداری از راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس گروه فني
عکس
نامسيد محمدرضا
نام خانوادگیامامي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی322
آدرسساختمان شماره 1 - طبقه 3
ادارهنظارت فنی و بهره برداری از راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"